OBCHODNÉ PODMIENKY
Prevádzkovateľ:
solarko s. r. o.
Záhradnícka 46/A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 50984993
Webové sídlo: www.solarko.eu
Služby:
Poskytovanie služieb v oblasti solárií s možnosťou online rezervácie a nakupovania kreditov pre
účely vstupného členského poplatku na poskytované solária v danom časovom rozsahu, termíne
a mieste určenom prevádzkovateľom.
Klient:
Len fyzická osoba, využívajúca webové sídlo www.solarko.eu pre účely rezervácie na da
solárium podľa platného rozvrhu zverejneného na www.solarko.eu. Taktiež osoba, nakupujúca
kredity prostredníctvom Online platobnej brány za účelom vstupného členského poplatku na da
solárium. Zároveň je táto osoba registrovaná na stránke www.solarko.eu, čím zároveň súhlasí s
obchodnými podmienkami. Klient sa na tréningy prihlasuje osobne alebo online prostredníctvom
rezervačného systému na webovom sídle www.solarko.eu.
Registrácia:
Na www.solarko.eu je registrácia bezplatná. Pre prihlásenie sa na opaľovanie je registrácia
nepovinná.
Poplatky:
Každé solárium ma uvedenú cenu, za akú je možné sa do solária prihlasovať. Klient platí formou
kreditov, ktoré si kupuje osobne na recepcii Prevádzkovateľa, online platbou prostredníctvom
platobnej brány. Nakupovanie kreditov je zvýhodnené odstupňovanou ponukou, ktorá sa môže
meniť. Aktuálne zvýhodnenie nakupovania kreditov je uvedené v profile prihláseného klienta v
sekcii Kredity. Kredit je sťahovaný z účtu prihláseného klienta v čase, kedy sa prihlási a to vo
výške uvedenej pri cene daného solária
Penalizácie:
Vzhľadom na charakter prihlasovania sa do solária a obmedzenú kapacitu prevádzkovateľa sú
odhlásenia zo solária možné, ale zároveň môžu byť penalizované v závislosti od času, koľko
hodín zostáva od odhlásenia zo solária. Odstupňované penalizovanie sa môže meniť a jeho
aktuálna hodnota je uvedená v pravidlách používania v dolnej časti webového sídla
www.solarko.eu. Penalizovaná čiastka je sťahovaná formou vrátenia nižšej sumy kreditov na účet
prihláseného klienta , aká bola stiahnutá v čase prihlásenia sa.
Zodpovednosť:
Zdravotné riziká a všetky iné riziká súvisiace s poškodením majetku klienta, jeho osobných vecí,
odevu a akejkoľvek inej ujmy zdravotnej alebo majetkovej berie na zodpovednosť sám klient.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť počas opaľovania hygienické štandardy a všetky ostatné
bezpečnostné požiadavky podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky spojenej
s prevádzkovaním solária. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, spôsobené neočakávanou
udalosťou, živelnou pohromou, nerešpektovanie pokynov pred vstupom do solária.
Reklamácie:
Vrátenie kreditu, ktorý bol klientovi stiahnutý neoprávnene alebo chybou systému, je možné po
vzájomnej dohode s prevádzkovateľom solária.
Zrušenie registrácie:
Klient má právo o zrušenie registrácie na webovom sídle www.solarko.eu. Zrušenie registrácie
zabezpečí prevádzkovateľ po prijatej žiadosti od klienta. Žiadosť je možné doručiť ústnou výzvou
osobne u prevádzkovateľa, písomne na platnú adresu prevádzkovateľa, telefonicky alebo
emailom podľa platných kontaktných údajov uvedených na webovom sídle www.solarko.eu v
sekcii Kontakt.
Záverečné ustanovenie:
Obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Obchodné podmienky
nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v
samotnom obsahu znenia. V obchodných podmienkach je uvedený dátum zverejnenia a dátum
nadobudnutia platnosti. Klient registráciou a využívaním služieb berie na vedomie, že s danými
obchodnými podmienkami bezodkladne súhlasí a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku
alebo za pomoci inej osoby. V Bratislave dňa: 1.7.2021.
Ochrana autorského diela
Za porušenie autorského diela sa považuje aj:
Kopírovanie grafickej témy a vzhľadu webového sídla www.solarko.eu so všetkými jej funkčnými
prvkami ako sú hlavne: rezervačný systém, vzhľad webového sídla ako celku, kopírovanie
užívateľského rozhrania, napodobňovanie rozmiestnení prvkov a farebných schém. Všetky
grafické témy použité v systéme sú majetkom prevádzkovateľa: solarko s. r. o.
Záhradnícka 46/A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
V zmysle § 58 autorského zákona - 618/2003 Z.z. je akékoľvek šírenie a kopírovanie autorského
diela
zakázané a bude sa postihovať finančnou pokutou až do výšky 25.000 €.
(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený
zásah, môže sa domáhať najmä
a) určenia svojho autorstva,
b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti
osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva,
c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa
na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,
d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a
rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane
1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej
rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve
alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
e) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo
hrozila neoprávneným zásahom, a to
1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej
stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom
zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
f) náhrady ujmy podľa osobitného predpisu, 9b)
g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za
získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto
práva.
§ 283 Porušovanie autorského práva
(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu,
zvukovému záznamu, alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo
televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v
odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) z osobitného motívu, alebo
d) prostredníctvom počítačového systému.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v
odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v
odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.